Stanovy PDF Tisk Email

Stanovy spolku

čl. I
Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Asociace center pro rodinu z.s. (dále jen ACER z.s.)

2. Sídlo spolku: Kostelní nám. 3172/1, 728 02 Ostrava 1.

3. ACER z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. ACER z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zejména: angažovanost v oblasti rodinné, manželské a dětské sociální problematiky, rodinné politiky a rodinného života.

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

čl. II
Činnost spolku

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím snahy:
a) prosazovat a propagovat pozitivní hodnoty rodiny
b) koordinovat činnost jednotlivých členů tak, aby se mohli co nejúčinněji angažovat v oblasti rodinné politiky a rodinného života
c) vytvářet prorodinné klima ve společnosti
d) být partnerem státním orgánům pro jednání v otázkách rodinné politiky
e) podporovat programy pro děti, mládež a rodiny
f) podporovat programy pro manžele, neúplné a doplněné rodiny a seniory
g) podporovat další programy naplňující poslání sdružení
h) zajišťovat informační službu svým členům

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší: realizace projektů pro podporu činnosti, uvedené v odst. 1, čl. II.

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.


čl. III
Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku ACER z. s. (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, též i právnická osoba. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členem ACER z. s. se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s cíli, stanovami a programovým prohlášením ACER z. s.

2. Fyzická nebo právnická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.

3. Práva a povinnosti členů
3. 1. Člen má právo:
a) účastnit se činnosti spolku
b) být pravidelně informován o dění ve spolku
c) užívat výhod řádného člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.)
d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
e) volit a být volen do řídicích a kontrolních orgánů spolku
f) účastnit se jednání členské schůze s právem volebním
3. 2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení členské schůze výboru a jejich operativních rozhodnutí
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku
c) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku

e) platit členské příspěvky ve výši schválené členskou schůzí

4. Ukončení členství
a) dobrovolné vystoupení člena - členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru ACER z.s.
b) úmrtím člena
c) vyloučením člena - členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje jeho zásady a cíle vyplývajících ze stanov a programového prohlášení ACER z. s., nebo zanedbává členské povinnosti, nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku; proti rozhodnutí je možné se odvolat k nejbližší členské schůzi

d) zánikem právnické osoby nebo rozhodnutím členské schůze o její přeměně na jinou právní formu

5. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

6. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

 

čl. IV
Orgány spolku
   

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a) členská schůze
b) výbor
c) předseda, místopředsedové

d) kontrolní komise

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání jsou upraveny dále ve stanovách.

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

4. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze, která volbou rozhodne o jejich případném přijetí. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu nebo jeho odstoupení) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.


čl. V
Členská schůze
  

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
a) určovat hlavní zaměření činnosti spolku
b) rozhodovat o změně stanov a schvalovat je
c) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem
d) volit členy výboru, předsedu a místopředsedy spolku a členy kontrolní komise a rozhodovat o počtu členů výboru
e) hodnotit činnost dalších orgánů spolku a jejich členů

f) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

3. Na žádost nejméně jedné třetiny řádných členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni řádní členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

6. Každý řádný člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech řádných členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných řádných členů.

7. Jednání členské schůze zahajuje předseda nebo jím pověřená osoba a ověří, zda je schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedajícího členské schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Předsedající vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal, nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata, kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

9. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci výbor.


čl. VI
Výbor


1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem ACER z. s., řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

2. Jednat jménem spolku může předseda i místopředsedové spolku, kteří jsou zároveň členy výboru.

3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo zaměstnance spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti nadpoloviční většiny jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu, výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Právo účastnit se zasedání výboru mají pouze jeho členové, podle potřeby na něj mohou být zváni i hosté.

5. Pozvání na schůzi výboru musí být v písemné nebo elektronické podobě a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze tehdy, pokud to výbor po svém svolání schválí.

6. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

7. Do výlučné kompetence výboru patří:
a) svolávat členskou schůzi
b) vytvářet plán činnosti a rozpočet na další funkční období
c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi
d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku
e) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr
f) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení
g) rozhodovat o výši členských příspěvků
h) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody
ch) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků
i) schvalovat interní organizační normy spolku

čl. VII
Předseda a místopředsedové


1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku. Jednat navenek za spolek může on i místopředsedové spolku. Předseda a místopředsedové jsou statutárními zástupci spolku. Podpisové právo má předseda i místopředsedové a jejich podpisy mají stejnou právní váhu. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
a) zastupování spolku v jednání s úřady, podepisování smluv
b) vedení členské schůze a ověřování její usnášeníschopnosti
c) svolání a vedení schůzí výboru

d) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku

4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

5. Předseda může delegovat některé své kompetence na místopředsedy a další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

6. Místopředsedové zastupují předsedu v plném rozsahu po dobu jeho nepřítomnosti, v jiných případech zastupují místopředsedové předsedu v záležitostech, které na ně předseda deleguje.


čl. VIII
Kontrolní komise


1. Kontrolní komise je tříčlenná. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.

2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům výboru (§ 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

3. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru.

4. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně.

5. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.

6. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.

7. O výsledku kontroly předá kontrolní komise předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

8. Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit ke kontrolní zprávě své písemné vyjádření.

10. Funkční období kontrolní komise je pětileté.

 

čl. IX
Majetek a hospodaření


1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

7. Hospodaření probíhá na základě návrhu rozpočtu schváleného výborem, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky.

8. Finanční prostředky spolku jsou uloženy na vlastním účtu u peněžního ústavu.

9. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

10. Spolek neodpovídá za závazky svých členů.

 

čl. X
Závěrečná ustanovení


1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek ACER z. s.

3. Spolek ACER z. s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

 

 

 

Členská centra


Časopis Rodinný život

RZ_2_2013
Časopis pro celou rodinu, který vydává Centrum pro rodinný život v Olomouci, se čtenářsky zábavným a přitom i odborným způsobem zaměřuje na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manželi, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk a další zajímavá témata. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se profesně zabývá problematikou rodinného života. Více»