Programové prohlášení Asociace center pro rodinu PDF Tisk Email

PREAMBULE

Dne 10. července 2001 vznikla na základě registrace MV ČR Asociace center pro
rodinu (ACER) jako zájmové sdružení právnických osob. Činnost Asociace vychází
z přesvědčení, že rodina jako taková má významné poslání a zaslouží si všestrannou
podporu. Asociace vymezuje tímto programovým prohlášením svůj postoj vůči rodině
a své cíle v oblasti podpory prorodinných aktivit.

RODINA
Rodina založená manželstvím, jakožto trvalým společenstvím muže a ženy, je
základním článkem společnosti. Jako taková má nárok na podporu ze strany
společnosti a státu, přičemž za rodinu je považováno soužití rodičů a jejich dětí
vzniklé za zákonem stanovených podmínek. Pro naplnění výchovné funkce rodiny je
nezbytná přítomnost jak ženského, tak i mužského vzoru a jejich komplementární
působení.
Rodina má nezastupitelnou funkci reprodukční, ochrannou, sociálněpsychologickou a
emocionální a významnou funkci socializačně-výchovnou, kulturní, relaxační
a sociálně-ekonomickou. Je místem, kde se formují občanské a morální zásady a
předávají pozitivní a trvalé hodnoty. Každý lidský život od početí až po přirozenou
smrt je v rodině považován za velkou hodnotu.
Asociace center pro rodinu sdružuje právnické osoby, které se angažují v oblasti
rodinné, manželské a sociální problematiky, rodinné politiky a rodinného života.

Asociace si vytkla za cíl zejména:
  • prosazovat a propagovat všechny pozitivní hodnoty rodiny
  • metodicky vést, vzdělávat a koordinovat činnost jednotlivých členských organizací tak, aby se mohly co nejúčinněji angažovat v oblasti rodinné politiky a rodinného života
  • podílet se na vytváření prorodinného klimatu ve společnosti
  • být partnerem státním orgánům pro jednání v otázkách rodinné politiky
  • podporovat programy pro děti, mládež a rodiny
  • podporovat programy pro manžele, rodiče a seniory
  • zajišťovat informační službu členským organizacím
  • podporovat další programy naplňující poslání sdružení
Asociace center pro rodinu je sdružením otevřeným všem, kdo chtějí v duchu tohoto
programového prohlášení spolupracovat v oblasti podpory rodiny, a jako takové je
připraveno hájit zájmy všech svých členů.

ASOCIACE CENTER PRO RODINU
PRŮCHODNÍ 2, 602 00 BRNO
 

Členská centra


Časopis Rodinný život

RZ_2_2013
Časopis pro celou rodinu, který vydává Centrum pro rodinný život v Olomouci, se čtenářsky zábavným a přitom i odborným způsobem zaměřuje na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manželi, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk a další zajímavá témata. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se profesně zabývá problematikou rodinného života. Více»